Dofinansowanie do ocieplenia 2024 – praktyczny przewodnik

Chcesz uzyskać dofinansowanie do ocieplenia w 2024? Poznaj możliwości!

Kilka ofert do porównania

Wielu ludzi zastanawia się, jak uzyskaćdofinansowanie do ocieplenia budynku i czy w ogóle jest taka możliwość. Wponiższym przewodniku omawiamy, jakie są dostępne opcje wsparcia finansowegodla inwestycji w termoizolację budynków w 2024!

Spis treści

Dlaczego warto uzyskać dofinansowanie na ocieplenie budynku?

Wszelkie inwestycje w ograniczanie zużyciaenergii poprzez termomodernizację przyczyniają się do ochrony środowiska, jakrównież niższych kosztów samego zużycia energii przez budynek – a do tego dążąobecnie rządy.

Poprawa izolacji termicznej budynków marównież pozytywny wpływ na środowisko naturalne przez redukcję emisji CO2 orazinnych szkodliwych substancji. Lepsza efektywność energetyczna budynkuprzyczynia się także do walki ze zmianami klimatycznymi i poprawy jakościpowietrza, szczególnie w dużych miastach. Ocieplenie budynku poprawia też komfort mieszkańców, zwiększając stabilność temperatury wewnętrznej i redukującproblemy z wilgocią oraz pleśnią, co przekłada się na zdrowsze środowisko dladomowników.

Warto wiedzieć, że ocieplenia najczęściejdotyczą starych budynków i w wielu przypadkach istnieje możliwość uzyskaniabardzo korzystnych dofinansowań lub ulgi podatkowej, o których wspomnimy w tymartykule. Co ciekawe dotacje te można ze sobą połączyć. Istnieją jednak pewnewarunki przyznawania tych dotacji/ulg, o czym wspomnimy w dalszej części artykułu.

Dofinansowanie na ocieplenie budynku obniżakoszt inwestycji, a tym samym czas zwrotu. Obecnie jest to jeden znajskuteczniejszych sposobów na ograniczenie rachunków związanych zogrzewaniem. Nie jest to bowiem wymiana pieca na nowe źródło i uzależnienie sięod innych surowców, lecz pasywne rozwiązanie zmniejszające straty energii.Innymi słowy, stajemy się jeszcze bardziej niezależni energetycznie i jest tobardzo bezpieczne rozwiązanie niż sama wymiana źródła ciepła.

Wsparcie w otrzymaniu dofinansowania na ocieplenie

Pozostaw kontakt, a otrzymasz wiarygodne i niezobowiązujące oferty od specjalistów.

Zleć usługę

Jak ocieplenie domu wpływa na rachunki za ogrzewanie?

Bez dofinansowania ocieplenie to po prostuinwestycja, która z pewnością się zwróci w trakcie żywotności budynku,zakładając śr. koszt instalacji wełny mineralnej sięga ok. 250 zł/m2 (mowa opoddaszach). Zwrot może więc wynosić nawet kilka dekad, w zależności od tegoczy ceny energii będą nadal wzrastać.

Jeżeli jednak zdecydujemy się na programCzyste Powietrze, który może sfinansować nawet 90% inwestycji w ocieplenie, cooznacza, że czas zwrotu również skraca się… nawet 10-krotnie.

Pamiętajmy też, że koszty związane zociepleniem budynku to głównie robocizna. Z tego powodu o wiele bardziejekonomiczne jest zdecydować się na kompleksowe ocieplenie budynku, jeżeliistnieje taka możliwość – czyli także ocieplenie piwnicy, ścian czy stropów.Ponowne „wchodzenie” ekipy instalacyjnej na teren to po prostu dodatkowekoszty.

Nawet 70% rachunków za energię w gospodarstwach to koszty ogrzewania. Termomodernizacja może obniżyć te koszty nawet o 50%!

Odpocznij od wysokich rachunków za ogrzewanie

Zrelaksuj się i pozwól nam zająć się przygotowaniem dla Ciebie ofert od wiarygodnych i renomowanych firm ociepleniowych z Twojej okolicy.

Czyste Powietrze

Najpopularniejszym programem, który zajmujesię wspieraniem inwestycji w ocieplenie budynków mieszkalnym jest CzystePowietrze.

Maksymalne dofinansowanie uzależnione jest odprogu dochodowego i wynosi:

●       Dla poziomu podstawowego – 67 200 zł

●       Dla poziomu podwyższonego – 100 200 zł

●       Dla poziomu najwyższego – 136 200 zł

Pamiętajmy jednak, że mowa w tym miejscu omaksymalnych kwotach, które uwzględniają inwestycje w inne przedsięwzięciatakie jak np. montaż fotowoltaiki, czy wentylacji mechanicznej z odzyskiemciepła – które swoją drogą również warto podejmować!

Jeżeli natomiast mówimy o samej izolacjitermicznej – wygląda to następująco.

Koszt kwalifikowanyMaks. dofinansowanie dla poziomu podstawowegoMaks. dofinansowanie dla poziomu podstawowegoMaks. dofinansowanie dla poziomu podstawowego
Ocieplanie przegród budowlanych 50% 75% 90%
Stolarka okienna 40% 70% 90%
Stolarka drzwiowa 40% 70% 90%
Bramy garażowe 40% 70% 90%

Ulga Termomodernizacyjna

Kolejnym rozwiązaniem, które de facto nie jestdofinansowaniem, lecz ulgą podatkową, jest Ulga Termomodernizacyjna – obniżaona podatek, który płacimy w ciągu roku podatkowego.

Maksymalna ulga termomodernizacyjna wynosi53 000 zł lub 106 000 zł dla małżeństw – koszty izolacji budynku wcałości „wchodzą” w tę ulgę. Ważne! Kwota inwestycji w termomodernizację obniżapodstawę opodatkowania, a nie sam podatek. Oznacza to, że podatek należnyUrzędowi Skarbowemu będzie liczony po odjęciu Twojego dochodu od poniesionychkosztów związanych z termomodernizacją budynku. 

Premia Termomodernizacyjna

Premia ta jest natomiast formą wsparciafinansowego skierowaną do inwestorów angażujących się w projekty mające na celuzwiększenie efektywności energetycznej budynków.

Program ten oferuje możliwość uzyskaniadofinansowania poprzez częściową spłatę kredytu zaciągniętego na realizacjędziałań termomodernizacyjnych. Beneficjentami premii mogą być zarówno osobyfizyczne, jak i prawne, w tym wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielniemieszkaniowe, jednostki samorządu terytorialnego, towarzystwa budownictwaspołecznego, inicjatywy społeczne związane z mieszkaniowością oraz spółki prawahandlowego.

Wysokość premii termomodernizacyjnej określonajest na poziomie 26% kosztów kwalifikowalnych przedsięwzięcia, która możewzrosnąć do 31% w przypadku połączenia termomodernizacji z instalacjamiwykorzystującymi odnawialne źródła energii (OZE). Dodatkowo, dla projektówtermomodernizacyjnych dotyczących budynków wielkopłytowych, przewidzianowsparcie w wysokości aż 50% kosztów ich wzmocnienia.

Wsparcie w otrzymaniu dofinansowania na ocieplenie

Pozostaw kontakt, a otrzymasz wiarygodne i niezobowiązujące oferty od specjalistów.

Zleć usługę

Grant OZE

Grant OZE jest dodatkowym wsparciem finansowympromującym wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w ramach projektówtermomodernizacyjnych. Wsparcie to może zwiększyć wysokość premiitermomodernizacyjnej o dodatkowe 10% kosztów inwestycji, pod warunkiemprzeprowadzenia kompleksowej i głębokiej termomodernizacji budynkuwielorodzinnego.

Grant przyznawany jest inwestorom, którzy wramach termomodernizacji wybierają rozwiązania oparte na OZE, przyczyniając siędo zmniejszenia zapotrzebowania na energię pierwotną pochodzącą znieodnawialnych źródeł oraz do redukcji rocznych strat energii i kosztówzwiązanych z pozyskiwaniem ciepła. Aby kwalifikować się do otrzymania grantu,projekt musi spełniać określone wymogi dotyczące izolacyjności cieplnej iefektywności energetycznej, co jest potwierdzane na podstawie audytuenergetycznego. Grant OZE jest formą pomocy publicznej dostępną dla inwestorówprowadzących działalność gospodarczą w modernizowanym obiekcie.

Premia remontowa

Premia remontowa to wsparcie finansoweskierowane na projekty remontowe w budynkach wielorodzinnych. Dotyczy to m.in.remontów części wspólnych, wymiany stolarki okiennej, remontów balkonów, atakże modernizacji budynków poprzez dodanie nowych instalacji i urządzeńzgodnych z aktualnymi normami budowlanymi. Aby skorzystać z tej premii, budynekmusi być eksploatowany przez co najmniej 40 lat przed złożeniem wniosku. Premiapokrywa 25% kosztów realizacji projektu remontowego, przy czym minimum 50%finansowania musi pochodzić z zewnętrznego źródła finansowania, takiego jakkredyt. Wypłata premii następuje po finalizacji projektu i służy jako częściowaspłata zaciągniętego kredytu.

Premia kompensacyjna

Premia kompensacyjna adresowana jest dowłaścicieli nieruchomości, którzy ponieśli straty w wyniku regulacji czynszów.Kwalifikują się do niej właściciele budynków mieszkalnych lub ich części, wktórych w latach 1994-2005 znajdowały się lokale kwaterunkowe. Wysokość premiizależy od wielu czynników, takich jak powierzchnia użytkowa lokali, liczbalokali w budynku, czas posiadania nieruchomości przez inwestora oraz okresy, naktóre przysługiwały prawa do poszczególnych lokali. Premia może pokryć do 100% kosztówprzedsięwzięcia remontowego lub termomodernizacyjnego.

Premia MZG

Premia MZG (Modernizacja Zasobów Gminnych)jest przeznaczona na wsparcie projektów termomodernizacyjnych lub remontowychrealizowanych przez gminy w budynkach należących do gminnego zasobumieszkaniowego. Premia wynosi 50% kosztów przedsięwzięcia i jest dostępna dlainwestycji, za które odpowiada gmina lub spółka z większościowym udziałemgminy. Projekt musi dotyczyć budynku mieszkalnego wchodzącego w skład zasobugminy, znajdującego się na terenie objętym uchwałą antysmogową. Dodatkowo, zaudytu musi wynikać, że po zakończeniu projektu budynek spełni minimalne wymogidotyczące oszczędności energii i izolacyjności cieplnej. W przypadku obiektówzabytkowych lub objętych programem rewitalizacji, premia może wzrosnąć do 60%wartości projektu. Możliwe jest również uzyskanie dodatkowego wsparcia w formiegrantu MZG, który zwiększa finansowanie o kolejne 30% kosztów, pod warunkiemspełnienia dodatkowych kryteriów, takich jak zmiana źródła ciepła na bardziejekologiczne.

Dofinansowanie do ocieplenia budynku – warunki

Aby uzyskać dofinansowanie na ociepleniebudynku mieszkalnego należy spełnić wspomniane wcześniej kryteria dochodowe wprzypadku programu Czyste Powietrze, a mianowicie:

●       Poziom podstawowy – dochód roczny gospodarstwanieprzekraczający 130 000 zł (gospodarstwa wieloosobowe i jednoosobowe).

●       Poziom podwyższony – maksymalnydochód 2651 zł na miesiąc (gospodarstwa jednoosobowe)lub 1894 zł na osobę na miesiąc (gospodarstwawieloosobowe).

●       Poziom najwyższy – maksymalny dochód 1526 zł namiesiąc (gospodarstwa jednoosobowe) lub 1090 zł na osobę na miesiąc (gospodarstwa wieloosobowe).

Pamiętajmy, że w przypadku programu CzystePowietrze wraz z termomodernizacją konieczna jest wymiana staregonieekologicznego źródła ciepła na nowe, ekologiczne.

Z kolei Ulga Termomodernizacyjna przysługujeniemal każdemu, czyli podatnikom rozliczającym się na zasadach ogólnych,podatku liniowym czy opłacającym ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Ponadto, dla wspomnianych wcześniej dotacji, zktórych korzystają głównie przedsiębiorstwa i jednostki publiczne, warunkiwyglądają następująco:

●       Premia Termomodernizacyjna – dostępna dlaszerokiego grona inwestorów, w tym osób fizycznych, wspólnot mieszkaniowych,spółdzielni mieszkaniowych oraz jednostek samorządu terytorialnego. Premia tawspiera przedsięwzięcia zmierzające do zmniejszenia zapotrzebowania na energiębudynku o co najmniej 25%.

●       Grant OZE – skierowany do właścicieli lub zarządcówbudynków wielorodzinnych, grant wspiera instalację odnawialnych źródeł energii.Warunkiem przystąpienia, jest zapewnienie, że zainstalowane systemyrzeczywiście zmniejszyły zużycie zapotrzebowania na energię o co najmniej 25%.

●       Premia Remontowa – dostępna dla właścicieli lubzarządców budynków mieszkalnych. Obejmuje projekty remontowe, które przynosząco najmniej 10% oszczędności energii. Premia jest skierowana na remontystarszych budynków mieszkalnych, oddanych do użytku co najmniej 40 lat przedzłożeniem wniosku.

●       Premia MZG – przeznaczona dla gmin lub spółekgminnych. Premia MZG wspiera inwestycje w poprawę efektywności energetycznej wbudynkach mieszkalnych należących do zasobów gminy. Inwestycje mogą obejmować modernizację termiczne, przyłącze doscentralizowanego źródła ciepła, wymianę źródeł energii na odnawialne, czyzastosowanie wysokosprawnej kogeneracji, co przyczynia się do zwiększeniaefektywności energetycznej i zmniejszenia emisji.

Składanie wniosku o dofinansowanie do ocieplenia budynku

Aby ubiegać się o wsparcie finansowe z„Czystego Powietrza”, trzeba wypełnić formularz dostępny na witrynie NarodowegoFunduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Złożenie tego dokumentu możeodbyć się online, o ile zostanie on opatrzony elektronicznym podpisem lub zwykorzystaniem profilu zaufanego. W przypadku wyboru metody papierowej,formularz należy wydrukować, własnoręcznie podpisać i dostarczyć do właściwegoUrzędu Gminy lub wysłać za pośrednictwem usług pocztowych.

Rozpatrzenie wniosku następuje w terminie do14 dni. Po akceptacji wniosku, w okresie dwóch tygodni realizowane jestprefinansowanie, które stanowi połowę przysługującej kwoty dofinansowania.

Jeżeli natomiast mówimy o UldzeTermomodernizacyjnej, to proces jej rozliczania wpisuje się w cykl rocznegozeznania podatkowego. W zależności od indywidualnej sytuacji podatnika, może tobyć formularz PIT-36, PIT-36L, PIT-37, bądź PIT-28. Do wybranego formularzazeznania dołącza się załącznik PIT/O, który jest miejscem na szczegółowewykazanie dokonanych wydatków.

Aby móc skorzystać z tej ulgi, niezbędne jestposiadanie odpowiednich dowodów poniesionych nakładów finansowych, którezazwyczaj przybierają formę faktur VAT, wystawionych przez sprzedawców lubwykonawców usług, będących aktywnymi płatnikami tego podatku. Do ulgikwalifikuje się pełna kwota brutto wydatków, czyli suma netto plus naliczonypodatek od towarów i usług (VAT), pod warunkiem, że VAT ten nie był wcześniejodliczany w inny sposób.

Natomiast proces składania wniosków o formywsparcia, które skierowane są głównie do przedsiębiorstw i podmiotówpublicznych, wygląda następująco:

●       Premia Termomodernizacyjna – aby ubiegać się oPremię Termomodernizacyjną, należy złożyć wniosek w banku współpracującym zBGK. Do wniosku dołącza się oryginał audytu energetycznego, który jestniezbędny do oceny projektu. Premia jest przyznawana na spłatę części kredytuzaciągniętego na przedsięwzięcia termomodernizacyjne. Proces ten obejmujeweryfikację audytu energetycznego przez bank i, po pozytywnej ocenie,przekazanie środków na spłatę kredytu​​​​.

●       Premia Remontowa – proces składania wniosku oPremię Remontową jest podobny do procesu dla Premii Termomodernizacyjnej.Wnioskodawca musi złożyć wniosek w banku współpracującym z BGK, dołączając doniego odpowiednie dokumenty, takie jak audyt energetyczny, jeśli jest wymagany.Premia ma na celu wspieranie przedsięwzięć remontowych zwiększającychefektywność energetyczną budynków​​.

Chcesz ocieplić swój budynek i zastanawiaszsię jaką możesz dostać dotacje? Wypełnij formularz, a otrzymasz oferty odnajlepszych firm z Twojej okolicy zupełnie za darmo!

Odpocznij od wysokich rachunków za ogrzewanie

Zrelaksuj się i pozwól nam zająć się przygotowaniem dla Ciebie ofert od wiarygodnych i renomowanych firm ociepleniowych z Twojej okolicy.

Adam Skrzyński
Adam Skrzyński

Pasjonat branży HVAC. Poszukiwacz maksymalnej wydajności, niezawodności i ekologii w rozwiązaniach grzewczych i chłodniczych.